امکان انتشار یک میلیارد یورو اوراق ارزی در بورس از زبان فرزین