یک روایت جعلی که مقام امام حسین را نشانه می‌گیرد !