پولیتیکو: ترامپ تبادل اطلاعاتی آمریکا با ناتو رو کاهش می‌دهد