نکات مهمی که بیماران قلبی در تابستان باید رعایت کنند