موزه هنرهای معاصر تهران میزبان رویداد عاشورایی «نقشی بر سنگ»