پیام جالب پادشاه چارلز به سرمربی انگلیس؛ مواظب فشار خون ملت باش!