ببینید | لحظه کشتن مهاجم تبر بدست توسط پلیس وسط خیابان!