پیشکسوت استقلال به سیم آخر زد : هلدینگ هیچ کاری برای استقلال نکرد