پاکستان اقامت 1.45 میلیون افغان را تا یک سال دیگر تمدید کرد