جزئیاتی از آپشن ها و قرارداد رویایی مهدی طارمی در ایتالیا