شیخ نعیم قاسم: آمریکا مسئول اصلی ادامه جنگ علیه غزه است