مراقب گرمای مرگبار باشید/ این افراد در معرض گرمازدگی هستند