ببینید | رونمایی از کهن‌ترین تصویر قهرمان شاهنامه رستم!