تصویری جدید از دختر ابراهیم رئیسی /گریه های مخبر و اسماعیلی در مراسم یادبود