بازگشت به پرسپولیس؟ همه این چیزها برای قبل از امضای قرارداد با تراکتور بود!