طوفان سپاهان در نقل و انتقالات و تکرار هایجک علیه استقلال!