کنار رفتن طریف، آذری جهرمی و محمدفاضلی از اطراف پزشکیان/ سهم خواهان دور رئیس جمهور جدید جمع شده اند