اتهام بیرانوند به دو نفر؛ آنها مرا فریب دادند | باید به درویش ثابت کنیم بدون ما نمی تواند!