حقوق این گروه 4 میلیون تومان افزایش پیدا کرد + جزئیات بیشتر