ببینید | آبروریزی بزرگ در کنفرانس خبری کاخ سفید؛ وقتی خانم سخنگو شوکه شد!