فیلم/تاج: با یک شرکت چینی برای خرید فناوری VAR قرارداد بستیم