ببینید | آتش بی‌رحمانه در منطقه حفاظت شده خائیز شهرستان کهگیلویه