فریاد «هل من ناصر» امام حسین، برای دستگیری از ماست!