پس‌لرزه‌های نامه پزشکیان به مخبر، مساله سهام عدالت، و سود هر بشکه نفت برای ایران