تمجید شولتس از ناتو/ ناتو موفق‌ترین اتحاد امنیتی در طول تاریخ است