شکست در این عملیات، مقام اطلاعاتی اسرائیل را مجبور به استعفا کرد