تصویری از صاحب امتیاز رجانیوز در مراسم یادبود «شهدای خدمت»