ببینید | توضیحات جدید سخنگوی اسبق وزارت بهداشت درباره تب دنگی؛ واگیردار است؟