پزشکیان در یادداشتی برای روزنامه العربی الجدید: درمان زخم دیرینه اشغال فلسطین و حل آن مسئله همه ما است