تاجران افغانستانی ۳ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کردند