تصاویر پربازتاب از مهران غفوریان و قالیباف در یک هیئت عزاداری