تصویر خاص از دو رئیس‌جمهور شهید ایران در یک قاب در هیئت دولت