بازدید مخبر از نمایشگاه یک هزار و بیست روز تلاش جهادی