سایپا توضیح داد/ ثبت‌نام کنندگان خودرو شاهین بخوانند