با این ذکر جادویی از تمام گناهان و وسوسه های شیطان دور می مانید