اعلام آمادگی برای کمک به «پزشکیان» در رسیدگی به محرومان