عکس / این مادر سنگدل برای رسیدن به عشق جدیدش دو کودک را در خیابان رها کرد