ترابی:بی‌وفا نیستم؛برای پول به تراکتور نرفتم/یک روزبرمی‌گردم