شرایط مناسب نذورات و اطعام دهی در عزاداری ماه محرم و صفر