هجوم موج شدید گرما به خاورمیانه و دربرگیری شمال و جنوب کشور