مسئول سابق شاباک:آزادی برغوثی بمعنای ظهور یک سنوار جدید است