کارشکنی پادشاه اردن در مسیر برگزاری نشست گروه های فلسطینی