مهرشاد کارخانی با لاله کبود به سینمای هنر و تجربه می‌آید