توییت مهم محمود صادقی درباره نقل و انتقالات نامتعارف دستگاهها