پزشکیان: توسعه و تقویت همکاری‌ها با سوریه یک سیاست راهبردی برای ایران است