بررسی شکایت پرسپولیس از بیرانوند در کمیته تعیین وضعیت