رونمایی از تجهیزات امدادی/ بالگرد دید در شب در مسیر ایران