پرسپولیس آماده جذب من است | تا 48 ساعت آینده تکلیفم مشخص می‌شود