گرما این استان را هم تعطیل کرد | ادارات این استان پنجشنبه تعطیل شدند