پس از 12 سال هواپیمای سوری در عربستان بر زمین نشست